Algemene voorwaarden Little Dutch Models

P. Willis, handelend onder de naam Little Dutch Models is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74968912 en is gevestigd aan de Zeereep 81, 2681 XD te Monster.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Little Dutch Models.
3. Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die één of meer Tickets koopt voor het Evenement.

4. Evenement: het evenement dat door Little Dutch Models wordt georganiseerd.
5. Organisator: Little Dutch Models, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en het Evenement organiseert, hierna: Little Dutch Models.
Klant
6. Overeenkomst: elke Overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Klant en Little Dutch Models, alsmede voorstellen van Little Dutch Models voor Diensten die door Little Dutch Models aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Little Dutch Models waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
7. Ticket(s): het toegangsbewijs dat de houder van het Ticket recht geeft tot het bijwonen van het Evenement.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Little Dutch Models, elke Overeenkomst tussen Little Dutch Modelsen Klant en op elk Ticket dat door Little Dutch Models wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Little Dutch Models aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Little Dutch Models zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Little Dutch Models is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval Little Dutch Models niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Little Dutch Models gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

Algemene voorwaarden Pagina 3 van 8

 

 

aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Little Dutch Models is slechts aan het Aanbod gebonden indien Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan via de aangegeven methode op de website.

Niettemin heeft Little Dutch Models het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Little Dutch Models gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van het Evenement. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Little Dutch Models niet binden. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor latere Evenementen.
5. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Little Dutch Models heeft aanvaard door het Ticket, dan wel de Tickets, te betalen.
2. Een Aanbod kan door Little Dutch Models gedaan worden via de website.
3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Little Dutch Models, zal Little Dutch Models de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen. Daarbij verstrekt Little Dutch Models het Ticket op elektronische wijze (e-mail).

4. Little Dutch Models is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
5. Elke Overeenkomst die met Little Dutch Models wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Little Dutch Models is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Klant is uitgesloten.

Artikel 5 Ticket

1. Een Ticket bestaat uit een door Little Dutch Models verstrekt digitaal document met een barcode. De barcode is een unieke code.
2. Tickets zijn persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. Little Dutch Models mag ervan uitgaan dat de houder van het Ticket de rechthebbende daarop is (de Klant). 3. Klant dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Ticket aan derden, tenzij Little Dutch Models Klant hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.

4. Indien en voor zover Klant een Ticket, dan wel Tickets, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Klant staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.

5. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Ticket komt voor rekening en risico van de Klant.
6. Tickets kunnen tot 14 dagen voor aanvang van het Evenement worden teruggegeven. Hiertoe dient Klant telefonisch of schriftelijk, dan wel via de e-mail, mededeling te doen bij Little Dutch Models. Indien Klant de Tickets tijdig retourneerd, heeft Klant recht op restitutie van het volledige reeds betaalde bedrag.

Artikel 6 Verplichtingen Klant

1. Klant is verplicht alle door Little Dutch Models verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.

Algemene voorwaarden Pagina 4 van 8

 

 

2. Little Dutch Models is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Little Dutch Models Klant de toegang van het Evenement ontzegt.
3. Klant draagt er zorg voor dat het Ticket via elektronische communicatie (e-mail) op een veilige wijze kan worden verstrekt. Little Dutch Models staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het Ticket noch de juiste ontvangst daarvan.

4. Klant is verplicht om op eerste verzoek van Little Dutch Models en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
5. Klant dient gedurende haar bezoek aan het Evenement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Klant zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Little Dutch Models gedane aanwijzingen en instructies. Klant

6. Het betreden van de locatie van het Evenement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Klant is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
7. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Evenement.

8. Minderjarigen dienen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarige, al dan niet zijnde de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. De meerderjarige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en voor het toezien op de naleving van de gedragsregels zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

9. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Klant (en/of de minderjarige), is Little Dutch Models gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Klant de toegang tot het Evenement te ontzeggen.

Artikel 7 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegegeven methode.
3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Little Dutch Models.
4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Little Dutch Models gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Little Dutch Models de betrokkene hierover informeren. 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die voor het aanschaffen van een Ticket voor het Evenement van Little Dutch Models verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Little Dutch Models tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Little Dutch Models heeft het recht om beeld- en of geluidsopnamen te maken van het Evenement, de aanwezige personen, modellen en artiesten voor marketing- en promotiedoeleinden van Little Dutch Models en/of het Evenement.
4. Indien Little Dutch Models op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Algemene voorwaarden Pagina 5 van 8

 

 

Artikel 9 Overmacht

1. Little Dutch Models is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Little Dutch Models wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Little Dutch Models en/of overige door Little Dutch Models ingeschakelde derden, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Little Dutch Models of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Little Dutch Models buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien ten gevolge van een oorzaak buiten de macht van Little Dutch Models, het Evenement verplaatst dient te worden naar een andere dag of locatie, dan wel wordt geannuleerd, heeft Klant geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Klant heeft nimmer recht op vergoeding van enige schade ten gevolge hiervan.

4. Indien ten gevolge van een oorzaak buiten de macht van Little Dutch Models, het Evenement verplaatst wordt naar een andere dag of locatie, behoudt het Ticket haar geldigheid voor een bezoek aan het Evenement op de andere dag en/of locatie.
5. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Little Dutch Models is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 10 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verblijf van Klant op het Evenement leidt tot aansprakelijkheid van Little Dutch Models, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, althans het totale bedrag dat maximaal per jaar door de verzekeringsmaatschappij van Little Dutch Models per gebeurtenis wordt uitgekeerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Little Dutch Models. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

2. Little Dutch Models sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Little Dutch Models is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
3. Little Dutch Models is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Klant toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Little Dutch Models, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Little Dutch Models verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Little Dutch Models wordt onder meer uitgesloten voor:

  1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Little Dutch Models ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement en de door deze derden ingeschakelde personen;

  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Little Dutch Models gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

  3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement;

  4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Klanten;

  5. schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Klant en/of de

Algemene voorwaarden Pagina 6 van 8

 

 

houder van een Ticket.
4. Klant vrijwaart Little Dutch Models voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Little Dutch Models geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Little Dutch Models.
5. Little Dutch Models staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Little Dutch Models verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Little Dutch Models vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Little Dutch Models binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Little Dutch Models.

Artikel 11 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Little Dutch Models waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en opnames berusten uitsluitend bij Little Dutch Models en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Little Dutch Models worden overgedragen aan Klant, is Little Dutch Models gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Little Dutch Models rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Little Dutch Models. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Little Dutch Models opgeleverde zaken, dient Little Dutch Models expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Little Dutch Models rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 12 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Little Dutch Models verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Little Dutch Models zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Klant vrijwaart Little Dutch Models van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Artikel 13 Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Little Dutch Models of anderszins klachten heeft over het Evenement, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dreamerzmagazine.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Little Dutch Models de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Little Dutch Models zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Algemene voorwaarden Pagina 7 van 8

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Little Dutch Models en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Little Dutch Models heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Little Dutch Models en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Monster, 16 december 2019